64 Gaudiya Math

1. Adyaita Bhaban

2. Anandasukhad Kunja(Radha kunda)

3. Brahman Pada Prapannashram Math

4. Chapahati Math

5. Chennai Gaudiya Math

6. Ekayan Math Hanskhali

7. Haridwar Math

8. Kajir Samadhi

9. Kunjabihari Math

10. Maddhya Gaudiya Math, Dhaka, Bangladesh

11. Mahash Pandit Path

12. Mamgachi

13. Murari Guptar Sripath

14. Ramananda Gaudiya Math

15. Rudra deep Gaudiya Math

16. Sananda sukhad Kunja

17. Sri Bhagavat Jananda Math,Chirulia

18. Sri Brahma Gaudiya Math, Alalnath, Brahmagiri Puri

19. Sri Chaitanya Math, Mayapur

20. Sri Gadai Gauranga Gaudiya Math Bangladesh

21. Sri Gaudiya Math Motinagar, Lucknow

22. Sri Gaudiya Math, Bandra, ( East ) Mumbai

23. Sri Gaudiya Math, Delhi

24. Sri Gaudiya Math, Gaya, Bihar

25. Sri Gaudiya Math, Kolkata

26. Sri Gaudiya Math, Mithapur, Patna

27. Sri Jaidev Gaudiya Mathalya

28. Sri Krishna Chaitanya Math, Kishorepura, Vrindaban

29. Sri Kunjakutir, Krishnanagar

 

30. Sri Paramahamse Gaudiya Math

31. Sri Prapannasram Math, Amlajora, Burdhaman

32. Sri Purushottam Math, Puri

33. Sri Rupa Gaudiya Math, Allahabad, U.P.

34. Sri Sanatan Gaudiya Math, Varanasi, UP

35. Sri Sarbabhoma Gaudiya Math

36. Sri Satchidananda Math, Cuttack, Orissa

37. Sri Vasudev Gaudiya Math, London, U.K.

38. Sri Vyas Gaudiya Math, Kurukshetra, Haryana

39. Srivash Angan

40. Subarnabihar Math

41. Tatiya Kunja Kanan

42. Thakur Vinod Institute

43. Tridandi gaudiya Math

44. Yogapith Mayapur